Proposition från Justitiedepartementet

Vissa ändringar i regelverket om säkerhetsärenden enligt utlänningslagen Prop. 2023/24:36

Publicerad

Att förhindra hot mot Sveriges säkerhet är en högt prioriterad fråga för regeringen. För att regelverket för ärenden med säkerhetsaspekter ska bli mer ändamålsenligt föreslår regeringen ändringar i utlänningslagen.

Ladda ner:

Bland annat föreslås följande ändringar i utlänningslagen:

 • Ett främlingspass ska kunna återkallas av säkerhetsskäl.
 • Ärenden där Säkerhetspolisen förordar att en utlänning inte ska
  beviljas främlingspass eller att en utlännings främlingspass ska
  återkallas ska utgöra säkerhetsärenden enligt utlänningslagen.
 • Det ska vara möjligt att i vissa fall återkalla ett uppehållstillstånd om
  det kan antas att utlänningen kommer att bedriva statsstyrt företagsspioneri eller verksamhet med koppling till terrorism.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2024.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Ett effektivare regelverk för utlänningsärenden med säkerhetsaspekter

  Utredningens uppdrag har bland annat bestått i att göra en systematisk översyn av lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll. Syftet har varit att skapa en ändamålsenlig, effektiv och överskådlig reglering som samtidigt är förenlig med ett väl fungerande skydd för grundläggande fri- och rättigheter.

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (2 st)

 • Vissa ändringar i regelverket om säkerhetsärenden enligt utlänningslagen

  Att förhindra hot mot Sveriges säkerhet är en högt prioriterad fråga för regeringen. För att regelverket för ärenden med säkerhetsaspekter ska bli mer ändamålsenligt föreslår regeringen ändringar i utlänningslagen.

 • Nytt regelverk för kvalificerade säkerhetsärenden

  Arbetet mot terrorism är en högt prioriterad fråga för regeringen. Regeringen föreslår därför en mer ändamålsenlig, effektiv och överskådlig reglering när det gäller de utlänningar som utgör kvalificerade hot mot Sveriges säkerhet. Den nya regleringen är samtidigt förenlig med ett väl fungerande skydd för grundläggande fri- och rättigheter.

Svensk författningssamling (24 st)