Remiss av SOU 2020:16 Ett effektivare regelverk för utlänningsärenden med säkerhetsaspekter Diarienummer: Ju2020/01303/L4

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av svaren från de som har ombetts att svara på remissen av Utredningen om utlänningsärenden med säkerhetsaspekter (SOU 2020:16).

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 1 juli 2020.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.