Proposition från Försvarsdepartementet

Säkerhetsprövning av totalförsvarspliktiga m.m. Prop. 2022/23:87

Publicerad

Regeringen föreslår ändringar i säkerhetsskyddslagen (2018:585) i syfte att säkerställa Försvarsmaktens behov av säkerhetsprövad värnpliktig personal samt att säkerhetsprövningen sker på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Ladda ner:

Ändringarna innebär att

 • Försvarsmakten ensam ska ansvara för säkerhetsprövningen av
  värnpliktiga, inklusive i samband med inskrivningen,
 • den som är aktuell för inskrivning till grundutbildning med värnplikt,
  och den som har fullgjort grundutbildning med värnplikt och sedan har
  krigsplacerats i Försvarsmaktens verksamhet, ska undantas från kravet
  på samtycke till registerkontroll för säkerhetsprövning i
  säkerhetsklass 3, och
 • den som är krigsplacerad i en säkerhetsklassad befattning i Försvarsmaktens verksamhet ska anses delta i den säkerhetskänsliga verksamheten, och därmed säkerhetsprövas, under den tid som beslutet om krigsplacering kvarstår.

Ändringar föreslås också i lagen (2010:1011) om brandfarliga och
explosiva varor i fråga om tillstånds- och tillsynsansvaret för Försvarets
radioanstalts hantering av brandfarliga och explosiva varor.
Ändringarna i säkerhetsskyddslagen föreslås träda i kraft den 1 oktober
2023. Ändringarna i lagen om brandfarliga och explosiva varor föreslås
träda i kraft den 1 juli 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

 • Säkerhetsprövning av totalförsvarspliktiga m.m.

  Regeringen föreslår ändringar i säkerhetsskyddslagen (2018:585) i syfte att säkerställa Försvarsmaktens behov av säkerhetsprövad värnpliktig personal samt att säkerhetsprövningen sker på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.