Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Justitiedepartementet

Skärpt straff för gravfridsbrott Prop. 2021/22:195

Publicerad

För att bättre åter­spegla brotts­lig­hetens allvar föreslår regeringen att straff­bestäm­melsen i brotts­balken om brott mot grifte­frid komplet­teras med en särskild straff­skala för grovt brott.

Ladda ner:

Straffet för grovt brott före­slås vara fängelse i lägst sex måna­der och högst fyra år. De olika svår­hets­graderna av brottet ska beteck­nas grav­frids­brott och grovt grav­frids­brott. Vid bedöm­ningen av om ett brott är grovt ska det särskilt beak­tas om gärnings­mannen till­fogat ett lik en svår skada eller om gärningen inne­burit omfat­tande förstörelse eller annars varit av särskilt hänsynslös eller farlig art. Vidare föreslås att försök till grav­fridsbrott samt försök, förbere­delse och stämp­ling till grovt grav­frids­brott ska vara straffbart.

Lagändringarna före­slås träda i kraft den 1 juli 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Skärpt straff för gravfridsbrott

    I promemorian föreslås att straffbestämmelsen i brottsbalken om brott mot griftefrid kompletteras med en särskild straffskala för grovt brott. De olika svårhetsgraderna av brottet ska betecknas gravfridsbrott och grovt gravfridsbrott.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Skärpt straff för gravfridsbrott

    För att bättre återspegla brotts­lig­hetens allvar föreslår regeringen att straff­bestäm­melsen i brotts­balken om brott mot griftefrid komp­letteras med en särskild straff­skala för grovt brott

Proposition (1 st)

  • Skärpt straff för gravfridsbrott

    För att bättre åter­spegla brotts­lig­hetens allvar föreslår regeringen att straff­bestäm­melsen i brotts­balken om brott mot grifte­frid komplet­teras med en särskild straff­skala för grovt brott.

Riksdagsbeslut (1 st)

Svensk författningssamling (1 st)

Laddar...