Proposition från Kulturdepartementet

Kulturmiljöns mångfald Prop. 2012/13:96

Publicerad Uppdaterad

I propositionen lämnar regeringen förslag till nya nationella mål för kulturmiljöarbetet. Målen ska styra de statliga insatserna på kulturmiljöområdet. De ska även kunna inspirera och vägleda politiken i kommuner och landsting.

Ladda ner:

I propositionen föreslås också ändringar i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. och följdändringar i andra lagar. Bland annat att lagens rubrik ändras till kulturmiljölagen. Lagändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2014.

Regeringen redovisar också vissa bedömningar, bland annat att Riksantikvarieämbetets arkeologiska uppdragsverksamhet bör avskiljas från Riksantikvarieämbetet och i stället vara en uppgift för Statens historiska museer.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Kulturmiljöarbete i en ny tid

    Kulturmiljöutredningen (Ku 2011:02) har gjort en översyn av lagstiftningen och de nationella målen på kulturmiljöområdet. Utredningen lämnar bland annat förslag till förändringar av lagstiftningen inom kulturmiljöområdet som syftar till att öka möjligheterna att leva i, bruka och utveckla kulturskyddade fastigheter och miljöer.

Lagrådsremiss (1 st)

  • Kulturmiljöns mångfald

    I lagrådsremissen lämnar regeringen förslag till ändringar i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. och till följdändringar i andra lagar.

Proposition (1 st)

  • Kulturmiljöns mångfald

    I propositionen lämnar regeringen förslag till nya nationella mål för kulturmiljöarbetet. Målen ska styra de statliga insatserna på kulturmiljöområdet. De ska även kunna inspirera och vägleda politiken i kommuner och landsting.