Proposition från Utbildningsdepartementet

Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen Prop. 2000/01:72

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen läggs förslag om mål och strategi för utveckling av vuxnas lärande. Förslagen rörande utvecklingen av vuxenutbildningen tar sin utgångspunkt i en analys av innebörden av begreppet livslångt lärande. Den framtida vuxenutbildningen skall möta människor och tillgodose deras behov av lärande utifrån den enskilda personens önskemål, behov och förutsättningar och stödja vuxnas delaktighet i det livslånga lärandet. Propositionen betonar vikten av att det förnyelse- och utvecklingsarbete som bedrivits under kunskapslyftet tas tillvara, vidareutvecklas och integreras i verksamheten. Skolhuvudmännens ansvar härför betonas.