Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Försvarsdepartementet

Signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet – åtgärder med anledning av Europadomstolens dom Prop. 2023/24:136

Publicerad

Regeringen föreslår ändringar i lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet och lagen (2021:1172) om behandling av personuppgifter vid Försvarets radioanstalt. Lagändringarna syftar till att ta om hand de brister som Europadomstolen funnit i den svenska lagstiftningen om och tillämpningen av signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.

Ladda ner:

Förslagen innebär bl.a. följande.

 • En bestämmelse införs som innebär att en upptagning eller
  uppteckning som inte innehåller personuppgifter i vissa fall ska
  förstöras.
 • Ett nytt villkor ställs upp vid överföring av personuppgifter till en
  mottagare utomlands som innebär att den personliga integriteten ska
  beaktas vid sådan överföring.
 • Ett nytt beslutandeorgan inrättas i Statens inspektion för
  försvarsunderrättelseverksamheten som på begäran av en enskild ska
  kontrollera om den enskildes meddelanden har inhämtats och, om så är
  fallet, huruvida det har skett i enlighet med lag samt lämna en
  motiverad underrättelse om att kontrollen har utförts.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024 respektive
den 1 januari 2025.

Laddar...