Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Effektivare verktyg vid inre utlänningskontroll

Publicerad

I lagrådsremissen föreslår regeringen att det ska införas en möjlighet för myndigheterna att vid en inre utlänningskontroll kroppsvisitera en utlänning för att eftersöka pass eller andra identitetshandlingar och en möjlighet att omhänderta sådana handlingar.

Ladda ner:

Det föreslås också att det ska förtydligas att en utlänning under vissa förutsättningar får tas med för utredning av hans eller hennes rätt att vistas i Sverige. Syftet med förslagen är att ge myndigheterna bättre förutsättningar att i fler fall klarlägga utlänningars identitet och rätt att uppehålla sig i Sverige samt att säkerställa att pass och andra identitetshandlingar finns tillgängliga för myndigheterna.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (2 st)

  • Effektivare verktyg vid inre utlänningskontroll

    I propositionen föreslår regeringen att det ska införas en möjlighet för myndig­heterna att vid en inre utlän­nings­kontroll kropps­visitera en utlänning för att söka efter pass eller andra identitets­hand­lingar och en möjlighet att omhänderta sådana hand­lingar. Det föreslås också att det ska förtyd­ligas att en utlänning under vissa förut­sätt­ningar får tas med för utredning av hans eller hennes rätt att vistas i Sverige.

  • Vissa identitetsfrågor inom utlänningsrätten