Genomförande av ändringar i yrkesförardirektivet

Publicerad

I denna lagrådsremiss lämnas förslag på ändringar i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens.

Ladda ner:

Förslagen är föranledda av de ändringar av EU:s s.k. yrkesförardirektiv som börjar gälla den 23 maj 2020. Ändringarna gäller bl.a. vilka förare som är undantagna från direktivets tillämpningsområde samt innehållet i grundutbildning och fortbildning.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 23 maj 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)