Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Förbättringar i upphovsrättsliga ärenden

Publicerad

Regeringen har beslutat om lagrådsremissen Ny lag om medling i vissa upphovsrättstvister och förenklingar i upphovsrättslagen. Den nya medlingslagen innebär ökad rättssäkerhet och förutsebarhet i samband med medling mellan upphovsmannaorganisationer och de som använder upphovsrättsligt skyddade verk. Lagrådsremissen innehåller också förslag som underlättar för bibliotek i samband med att de tar fram anpassningar av upphovsrättsligt skyddade verk till personer med funktionsnedsättning.

Bland annat på arbetsplatser, i skolor, i bibliotek och arkiv finns det ett stort behov av att kunna använda upphovsrättsligt skyddade verk, till exempel att kopiera ur böcker och läromedel. Organisationer som företräder upphovsmän kan ingå avtal som generellt kan reglera rätten att använda verk och vilken ersättning som enskilda berörda upphovsmän ska få med anledning av användningen. Om två parter som vill träffa ett sådant viktigt avtal inte kan komma överens, finns det möjlighet att få till stånd medling mellan parterna.

Den nya lagen om medling i vissa upphovsrättstvister har till syfte att öka rättssäkerheten och förutsebarheten i samband med sådan medling. Handläggningen av medlingsärendena flyttas från regeringen till domstol. Det klargörs också vem som ska kunna utses till medlare och under vilka förut­sättningar medling ska komma i fråga. Enligt förslaget ska domstolen också bestämma en tidsgräns för när medlingen senast ska vara avslutad.

Dessutom föreslår regeringen att bibliotek inte längre ska behöva inhämta något särskilt tillstånd från regeringen för att få anpassa upphovsrättsligt skyddade verk till personer med funktionsnedsättning, till exempel göra talböcker till personer med synnedsättning. Det minskar alltså den administrativa bördan för biblioteken, genom att de inte behöver gå omvägen via regeringen för att få göra sådana anpassningar.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00