Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Upphandling på försvars- och säkerhetsområdet

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 3 februari 2011 att till Lagrådet remittera ett förslag till lag om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet. Med lagförslaget genomför regeringen Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG om samordning av förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och säkerhetsområdet och om ändring av två direktiv. Syftet med direktivet är att skapa förutsättningar för upphandlingar av material och tjänster som är så känsliga att upphandling enligt de två civila upphandlingsdirektiven inte lämpar sig. Direktivet följer i princip de civila direktiven. De främsta skillnaderna är att det innehåller bestämmelser om informationssäkerhet, försörjningstrygghet och underentreprenad.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)