Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Tilläggsdirektiv till 2021 års utredning om vissa internationella företagsskattefrågor Dir. 2023:107

Publicerad

Ladda ner:

Förlängd tid för uppdraget
Regeringen beslutade den 28 oktober 2021 kommittédirektiv om en
uppföljning av de nya skattereglerna för företagssektorn (dir. 2021:97). Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas senast den 1 november 2023. Genom tilläggsdirektiv som beslutades den 7 april 2022 utvidgades uppdraget utan att utredningstiden ändrades (dir. 2022:28). Utredningen fick genom tilläggsdirektiven dels uppdrag som skulle redovisas i ett delbetänkande senast den 31 januari 2023, dels ytterligare uppdrag att redovisa i slutbetänkandet. Utredningen lämnade sitt delbetänkande den 7 februari 2023, En lag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner (SOU 2023:6).

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället slutredovisas senast den
31 maj 2024.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut