Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om tryggare bostadsområden Dir. 2023:33

Publicerad

Ändring i uppdraget.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 7 juli 2022 kommitté­direktiven Uppsägning av hyres­gäster som begått brott (dir. 2022:105). I upp­draget ingår att se över den hyres­rättsliga regleringen kring upp­sägning av hyres­avtal i fall där hyres­gästen, eller någon som denne ansvarar för, har begått brott i lägen­heten eller i när­området, och i fall där lägen­heten används för brottslig verk­samhet eller av krimi­nella organisa­tioner.

Uppdraget ändras nu på så sätt att

 • utredarens bedöm­ning av hur hyres­gästens tillsyns­ansvar ska utformas när brott har begåtts av ett barn i familjen ska göras utifrån samma utgångs­punkter som bedöm­ningen av tillsyns­ansvarets utform­ning när brott har begåtts av andra personer som hyres­gästen ansvarar för.

Utrednings­tiden ligger fast. Uppdraget ska alltså redovisas senast den 1 september 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

 • Tilläggsdirektiv till Utredningen om tryggare bostadsområden

  Ändring i uppdraget.

 • Uppsägning av hyresgäster som begått brott

  En särskild utredare ska se över den hyres­rätts­liga regle­ringen kring uppsäg­ning av hyres­avtal i fall där hyres­gästen, eller någon som denne ansvarar för, har begått brott i lägen­heten eller i när­området, och i fall där lägen­heten används för brotts­lig verk­samhet. Syftet är att säkerställa att det finns ända­måls­enliga möjlig­heter till upp­sägning som beaktar övriga boendes intresse av en trygg och säker boende- och närmiljö och som är proportion­erliga.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

 • Åtgärder för tryggare bostadsområden

  Regeringen föreslår utökade möjligheter för fastighetsägare att säga upp hyresgäster som begår brott. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för trygga bostadsområden i hela landet.

Proposition (1 st)

 • Åtgärder för tryggare bostadsområden

  Regeringen föreslår utökade möjligheter för fastighetsägare att säga upp hyresgäster som begår brott. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för trygga bostadsområden i hela landet.

Laddar...