Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Koordinatbestämda fastighetsgränser Dir. 2023:159

Publicerad

En särskild utredare ska undersöka förutsättningarna för ett system där fastighetsgränser i första hand bestäms med koordinater och lämna förslag på hur ett sådant system kan införas. Syftet är att genom förbättrad tillgång till korrekt digital information om fastighetsgränser stärka rättssäkerheten och öka effektiviteten vid fastighetsbildning, exploatering och andra verksamheter kopplade till fastigheter.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat

  • belysa för- och nackdelar med att införa ett system med koordinatbestämda fastighetsgränser,
  • utreda olika alternativ till ett successivt införande av koordinatbestämda fastighetsgränser, analysera alternativens för- och nackdelar och ta ställning till vilket av dessa alternativ som bör väljas,
  • föreslå ett system som innebär att fastighetsgränser i första hand ska
    bestämmas i koordinater och föreslå ett rättssäkert och kostnadseffektivt förfarande för att bestämma fastighetsgränser i koordinater,
  • ta ställning till om, och i så fall hur, de nuvarande tekniska förutsättningarna kan påverka införandet av ett system med koordinatbestämda fastighetsgränser, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2025.