Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om dataskydd och kontroll hos Skatteverket, Tullverket och Kronofogden Dir. 2023:24

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 3 november 2021 kommittédirektiv om en
modern dataskyddsreglering för Skatteverket, Tullverket och
Kronofogdemyndigheten och förbättrade förutsättningar för en effektiv
kontrollverksamhet (dir. 2021:104). Uppdraget skulle enligt direktiven
redovisas senast den 31 maj 2023.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den
30 november 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Framtidens dataskydd

    Utredningen om dataskydd och kontroll hos Skatteverket, Tullverket och Kronofogden har överlämnat sitt betänkande till regeringen.

Lagrådsremiss

Proposition