Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om skärpta kontroller vid fastighetsförvärv (Ju 2022:08) Dir. 2023:5

Publicerad

Utvidgning av uppdraget

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 30 juni 2022 kommitté­direktiven Skärpta kontroller vid fastig­hets­förvärv (dir. 2022:93). I upp­draget ingår att ta ställning till hur en modern och effektiv förhands­prövning av förvärv av hyres­fastig­heter bör utformas.

Uppdraget utvidgas. Utredaren ska nu även

  • redovisa för- och nackdelar med en förhands­prövning av förvärv av hyres­fastigheter, och
  • hämta in och redovisa till­gängliga uppgifter ur offent­liga register om i vilken utsträckning hyres­fastigheter missköts.

Utredningstiden ligger fast. Uppdraget ska alltså redo­visas senast den
1 september 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition