Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Tilläggsdirektiv till Tullbefogenhetsutredningen Dir. 2022:29

Publicerad

Ladda ner:

Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget
Regeringen beslutade den 29 april 2021 kommittédirektiv om en samlad lagstiftning om Tullverkets befogenheter (dir. 2021:28). Enligt direktiven skulle uppdraget redovisas senast den 16 maj 2022.

Utredaren får nu, utöver vad som framgår av de ursprungliga direktiven, bl.a. i uppdrag att

  • göra en översyn av det tullrättsliga sanktionssystemet,
  • överväga om Tullverket ska ges möjlighet att i större utsträckning
    behålla förverkad egendom, som t.ex. vapen eller fordon, för att
    använda i utbildningssyfte,
  • överväga om Tullverket ska ges möjlighet att kunna biträda åklagare vid utredningar om självständigt förverkande, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Till följd av riksdagens tillkännagivanden om utökade befogenheter för
Tullverket (bet. 2020/21:JuU37, rskr. 2020/21:414) ska utredaren även

  • analysera och ta ställning till om Tullverket bör få utökade möjligheter att göra fler kontroller av utförsel av varor,
  • analysera behovet och möjligheterna att göra utförsel av stöldgods till ett brott enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling, och
  • vid behov lämna nödvändiga författningsförslag.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället slutredovisas senast den 14 juli 2023. De delar som utredaren enligt de ursprungliga direktiven skulle slutredovisa den 16 maj 2022 ska i stället redovisas i form av en delredovisning den 2 september 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition