Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till 2020 års förverkande­utredning (Ju 2020:16) Dir. 2021:63

Publicerad

Utvidgning av uppdraget

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 17 juni 2020 kommitté­direktiv om effekti­vare möjlig­heter att ta brotts­vinster från krimi­nella – en översyn av lag­stift­ningen om för­verkande (dir. 2020:66). Enligt direktiven ska en särskild utre­dare genom­föra en systema­tisk översyn av de grund­läg­gande reglerna om förver­kande i 36 kap. brotts­balken och i andra för­fatt­ningar där det finns regler om för­verkande som kom­pletterar eller helt eller delvis ersätter brotts­balkens bestäm­melser.

En av utgångs­punkterna för den nu pågående över­synen är att de processu­ella frågor som kan aktuali­seras vid förver­kande är reglerade på ett enkelt, tydligt och förutse­bart sätt och i förläng­ningen lever upp till rätts­säker­hetens krav. När en talan om företags­bot ska prövas aktuali­seras samma förfarande­regler som gäller vid prövningen av en fråga om förverkande. Även kraven på att förfarandet ska vara rätts­säkert är desamma.

Utredaren ska, utöver vad som framgår av de ursprung­liga direktiven,

  • ta ställning till om de rätts­säkerhets­regler som enligt 23 kap. 18 a § rätte­gångsbal­ken finns till skydd för en fysisk person som miss­tänks för brott också ska uttryck­ligen omfatta företag i sam­band med en utred­ning om företags­bot,
  • ta ställning till om det behöver förtyd­ligas att bestäm­melserna om försva­rare och rätte­gångs­kostnad i rätte­gångs­balken under vissa förut­sättningar omfattar företag i mål om företags­bot samt om det bör införas en uttrycklig skyldig­het för under­sök­nings­ledaren att infor­mera före­taget om rätten att under vissa förut­sätt­ningar få en offentlig försvarare.

Uppdraget ska fort­farande redovisas senast den 17 december 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition