Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Tilläggsdirektiv till Garantipensionsutredningen Dir. 2019:75

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Garantipensionsutredningen att ta ställning till om och hur nuvarande krav på försäkringstid för rätt till garantipension bör anpassas i och med riksdagens beslut om en riktålder i pensionssystemet.

Ladda ner:

Utredaren ska:

 • överväga att avskaffa eller förändra den särregel som gör det möjligt för vissa försäkrade att tillgodoräkna sig bosättningstid i tidigare hemland vid beräkning av garantipension, garantipension till omställnings-pension samt sjukersättning och aktivitetsersättning i form av garanti-ersättning.
 • överväga om det fortsatt är motiverat att ha ett undantag som möjliggör att försäkringstid som legat till grund för sjukersättning kan användas för att beräkna försäkringstid för garantipension.
 • föreslå en utformning av sjukersättning och aktivitetsersättning i form av garantiersättning som långsiktigt fungerar utifrån de ändrade förutsättningarna som EU-domen medför och som samspelar med garantipensionen. 

Utredningstiden förlängs. Uppdraget slutredovisas senast den 31 maj 2020. Ett delbetänkande med delarna i de ursprungliga direktiven lämnas senast den 29 november 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

 • Tilläggsdirektiv till Garantipensionsutredningen

  Regeringen uppdrar åt Garantipensionsutredningen att ta ställning till om och hur nuvarande krav på försäkringstid för rätt till garantipension bör anpassas i och med riksdagens beslut om en riktålder i pensionssystemet.

 • Översyn av garantipensionens konstruktion ur ett internationellt perspektiv

  En särskild utredare ska analysera och lämna förslag till hur garantipension och garantipension till omställningspension bör konstrueras och regleras i socialförsäkringsbalken. Även andra angränsande förmåner ska analyseras i ljuset av den senaste rättsutvecklingen.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

 • Grundpension Några anslutande frågor

  Utredningen har överlämnat sitt slutbetänkande Grundpension – några anslutande frågor (SOU 2020:32).

 • Grundpension

  Den särskilde utredaren Göran Lundahl har till regeringen överlämnat delbetänkandet Grundpension. Utredningen har haft i uppdrag att analysera och lämna förslag på hur garantipension till ålderspension och omställningspension bör konstrueras och regleras.

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

Laddar...