Inrättande av en delegation mot segregation Dir. 2017:33

Publicerad

En särskild utredare ska förbereda och genomföra bildandet av en ny myndighet med namnet Delegationen mot segregation. Myndigheten ska ha i uppgift att bidra till att lyfta socialt utsatta områden och bryta segregationsmekanismer strukturellt. I utredarens uppdrag ingår att bemanna myndigheten, lämna förslag till instruktion, regleringsbrev och övriga nödvändiga interna styrdokument för myndighetens verksamhet. Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 september 2017.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

  • Tilläggsdirektiv till Kommittén om inrättande av en delegation mot segregation (Ku 2017:01)

    Regeringen beslutade den 23 mars 2017 kommittédirektiv om inrättande av en delegation mot segregation (dir. 2017:33). En särskild utredare fick i och med detta i uppdrag att förbereda och genomföra bildandet av en ny myndighet med namnet Delegationen mot segregation. Uppdraget utvidgas nu på så sätt att utredaren under 2017 även ska besluta om utbetalning av bidrag för utvecklingsarbete, nätverk och erfarenhetsutbyten i syfte att lyfta socialt utsatta områden och bryta segregationsmekanismer strukturellt.

  • Inrättande av en delegation mot segregation

    En särskild utredare ska förbereda och genomföra bildandet av en ny myndighet med namnet Delegationen mot segregation. Myndigheten ska ha i uppgift att bidra till att lyfta socialt utsatta områden och bryta segregationsmekanismer strukturellt. I utredarens uppdrag ingår att bemanna myndigheten, lämna förslag till instruktion, regleringsbrev och övriga nödvändiga interna styrdokument för myndighetens verksamhet. Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 september 2017.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition