Remiss av Ds 2023:1 Ändringar i regelverket om överlämnande enligt en europeisk och nordisk arresteringsorder Diarienummer: Ju2023/00005

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av svaren från dem som har ombetts att svara på remissen Ds 2023:1 Ändringar i regel­verket om över­läm­nande enligt en euro­peisk och nordisk arrest­erings­order. Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitie­departe­mentet senast den 3 april 2023.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.