Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Förlängning av den tillfälligt utökade skattenedsättningen på viss dieselanvändning inom jord-, skogs- och vattenbruk Fi2022/03353

Publicerad

Ladda ner:

Den tillfälligt utökade nedsättningen av koldioxid- och energiskatt, som gäller fram till och med den 30 juni 2023, på bl.a. diesel som används i arbetsmaskiner och i skepp och vissa båtar i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamhet föreslås förlängas så att en utökad nedsättning ska gälla även under andra halvåret 2023.

Enligt förslaget ska nedsättning av koldioxidskatt medges med 2 491 kronor per kubikmeter för diesel som förbrukas under tiden den 1 juli–31 december 2023. För sådan dieselförbrukning under perioden ska nedsättning av energiskatten medges med 1 582 kronor per kubikmeter.

Förslaget medför ändringar i lagen om skatt på energi och i en tidigare beslutad ändring i den lagen. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2023. Äldre bestämmelser ska dock fortfarande gälla för bränsleförbrukning som skett före den 1 juli 2023.