Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Förbättrad hantering av ärenden om överförande av straffverkställighet Ds 2021:37

Publicerad

Dömda personer med en stark anknytning till ett annat land ska i största möjliga utsträckning verkställa svenska domar på frihetsberövande påföljder i det landet. Den dömdes sociala återanpassning sker bäst i det land där han eller hon kommer att vistas efter att ha försatts på fri fot. I de fall det kan konstateras att en straffverkställighet bör överföras till ett annat land, ska handläggningen i Sverige vara snabb och effektiv.

Ladda ner:

I promemorian föreslås att vissa krav för att sända över en svensk dom på frihetsberövande påföljd till en annan medlemsstat tas bort. Det gäller dels kravet att ett översändande ska, utöver övriga förutsättningar, vara lämpligt, dels kravet att särskilda skäl ska finnas om mindre än sex månader återstår att avtjäna av den frihetsberövande påföljden vid tidpunkten för översändandet. Vidare föreslås i promemorian ytterligare möjligheter att faktiskt sända över domen innan Kriminalvårdens beslut har fått laga kraft.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 december 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Förbättrad hantering av ärenden om överförande av straffverkställighet

    Dömda personer med en stark anknytning till ett annat land ska i största möjliga utsträckning verkställa svenska domar på frihetsberövande påföljder i det landet. Den dömdes sociala återanpassning sker bäst i det land där han eller hon kommer att vistas efter att ha försatts på fri fot. I de fall det kan konstateras att en straffverkställighet bör överföras till ett annat land, ska handläggningen i Sverige vara snabb och effektiv.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Förbättrad hantering av ärenden om överförande av straffverkställighet

    Personer som har dömts till en frihetsberövande påföljd i Sverige men har en stark anknytning till ett annat EU-land, ska i största möjliga utsträckning avtjäna straffet i det landet. Den dömdes sociala återanpassning sker bäst i det land där han eller hon kommer att vistas efter avtjänat straff.

Proposition (1 st)

  • Förbättrad hantering av ärenden om överförande av straffverkställighet

    Personer som har dömts till en frihets­berövande påföljd i Sverige men har en stark anknyt­ning till ett annat EU-land, ska i största möjliga utsträck­ning avtjäna straffet i det landet. Den döm­des sociala åter­anpass­ning sker bäst i det land där han eller hon kommer att vistas efter avtjänat straff.