Proposition från Justitiedepartementet

Förbättrad hantering av ärenden om överförande av straffverkställighet Prop. 2021/22:273

Publicerad

Personer som har dömts till en frihets­berövande påföljd i Sverige men har en stark anknyt­ning till ett annat EU-land, ska i största möjliga utsträck­ning avtjäna straffet i det landet. Den döm­des sociala åter­anpass­ning sker bäst i det land där han eller hon kommer att vistas efter avtjänat straff.

Ladda ner:

I de fall det blir aktuellt med över­föring till ett annat land ska hand­lägg­ningen av ärendet i Sverige ske snabbt och effektivt. Regeringen föreslår därför följande lag­ändringar:

 • Kravet att det ska finnas särskilda skäl för ett över­sändande om det återstår mindre än sex månader av straffet vid tid­punkten för över­sändan­det tas bort.
 • Ytterligare möjlig­heter att sända över domen innan Kriminal­vårdens beslut har fått laga kraft införs.

Lagänd­ringarna föreslås träda i kraft den 1 december 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

 • Förbättrad hantering av ärenden om överförande av straffverkställighet

  Dömda personer med en stark anknytning till ett annat land ska i största möjliga utsträckning verkställa svenska domar på frihetsberövande påföljder i det landet. Den dömdes sociala återanpassning sker bäst i det land där han eller hon kommer att vistas efter att ha försatts på fri fot. I de fall det kan konstateras att en straffverkställighet bör överföras till ett annat land, ska handläggningen i Sverige vara snabb och effektiv.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

 • Förbättrad hantering av ärenden om överförande av straffverkställighet

  Personer som har dömts till en frihetsberövande påföljd i Sverige men har en stark anknytning till ett annat EU-land, ska i största möjliga utsträckning avtjäna straffet i det landet. Den dömdes sociala återanpassning sker bäst i det land där han eller hon kommer att vistas efter avtjänat straff.

Proposition (1 st)

 • Förbättrad hantering av ärenden om överförande av straffverkställighet

  Personer som har dömts till en frihets­berövande påföljd i Sverige men har en stark anknyt­ning till ett annat EU-land, ska i största möjliga utsträck­ning avtjäna straffet i det landet. Den döm­des sociala åter­anpass­ning sker bäst i det land där han eller hon kommer att vistas efter avtjänat straff.