Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Offentlighetsprincipen under covid-19-pandemin Ds 2021:35

Publicerad

Utredarens upp­drag har varit att kart­lägga och analy­sera hur förut­sätt­ningarna har sett ut för medier och all­män­het att granska det all­män­nas han­tering av covid-19-pandemin. Syftet med upp­draget har varit att ge regeringen under­lag för eventu­ella åtgärder på området.

Ladda ner:

I uppdraget har ingått att kart­lägga och analy­sera i vilken mån bestäm­melser om sekre­tess på ett oproportio­nerligt sätt har begrän­sat möjlig­heterna till gransk­ning av det all­män­nas han­tering av pan­demin, kart­lägga hur fram­ställningar om att ta del av allmänna hand­lingar med upp­gifter om pan­demin och arbetet mot den har hanterats av det all­männa, kart­lägga hur det all­männa har för­hållit sig till rätten att med­dela upp­gifter för publi­cering i grund­lags­skyddade medier när det kommer till upp­gifter om pan­demin och arbetet mot den. Utifrån de iakt­tagelser som kart­lägg­ningen mynnar ut i ska jag analy­sera hur förut­sätt­ningarna har sett ut för mass­medierna och allmän­heten att granska han­te­ringen av pan­demin.

I uppdraget har inte ingått att föreslå författningsändringar.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Offentlighetsprincipen under covid-19-pandemin

    Utredarens upp­drag har varit att kart­lägga och analy­sera hur förut­sätt­ningarna har sett ut för medier och all­män­het att granska det all­män­nas han­tering av covid-19-pandemin. Syftet med upp­draget har varit att ge regeringen under­lag för eventu­ella åtgärder på området.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition