Departementsserien och promemorior från Utbildningsdepartementet

Nationell plan för trygghet och studiero Ds 2021:13

Publicerad

För att stärka arbetet med trygghet i utbildningen och studiero i undervisningen presenteras i denna promemoria en nationell plan för trygghet och studiero.

Ladda ner:

För att ytterligare stärka skolors arbete med trygghet och studiero behövs:

 • en tydligare styrning och en ökad systematik
 • en förstärkning av det förebyggande arbetet, och
 • en ökad beredskap att agera i svåra situationer.

I den nationella planen föreslås både förändringar i skollagen och ett utvecklingsarbete på skol- och huvudmannanivå. Syftet med förslagen är att ange riktningen för ett långsiktigt och systematiskt arbete för ökad trygghet i utbildningen och studiero i undervisningen.

Promemorian innehåller även förslag som har en bredare ansats än området trygghet och studiero. Dessa förslag handlar bland annat om förstärkningar av det systematiska kvalitetsarbetet samt vissa frågor gällande förelägganden vid tillsyn och att Skolinspektionen ska vara part i domstol i fler fall än vad som gäller i dag. Vidare föreslås generella ändringar gällande klagomålshantering. Även om dessa förslag inte är uteslutande kopplade till trygghet och studiero, så bedöms dessa förslag ha en positiv betydelse för trygghet och studiero och de behandlas därför som en del av den nationella planen för trygghet och studiero.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien (1 st)

 • Nationell plan för trygghet och studiero

  För att stärka arbetet med trygghet i utbildningen och studiero i undervisningen presenteras i denna promemoria en nationell plan för trygghet och studiero.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

 • Skolans arbete med trygghet och studiero

  I denna lagrådsremiss föreslås ändringar i skollagen (2010:800) som syftar till ökad trygghet och studiero i skolan och i förlängningen högre kunskapsresultat.

Proposition (1 st)

 • Skolans arbete med trygghet och studiero

  Propositionen innehåller förslag till ändringar i skollagen (2010:800) som syftar till ökad trygghet och studiero i skolan och i förlängningen högre kunskapsresultat.