Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet Fi2020/05036

Publicerad

Ladda ner:

Av pensionsöverenskommelsen framgår att åldersgränsen för när garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd tidigast kan lämnas ska höjas från 65 till 66 år 2023. I budgetpropositionen för 2021 aviserades därför att åldersgränserna i pensionssystemet och angränsande trygghetssystemen bör ändras för att stödja övergången till ett förlängt arbetsliv. I propositionen aviserades även att vissa åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet bör ändras 2023 respektive 2026. I promemorian föreslås att åldersgränsen för det förhöjda grundavdraget ändras från 65 till 66 år samt att socialavgifter och allmän löneavgift ska betalas till och med det år mottagaren av ersättningen fyller 66 år. I promemorian föreslås att de nya bestämmelserna ska gälla från och med den 1 januari 2023. Från och med den 1 januari 2026 föreslås åldersgränserna motsvara riktåldern för pension, vilket innebär en ändring från 66 till 67 år.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 22 februari 2021.

Läs mer om ”Riktålder” på regeringen.se

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition