Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Ytterligare skattesänkningar för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning Fi2022/01284

Publicerad

Ladda ner:

Inför budgetpropositionen för 2023 är det angeläget att skatteförslag kan förberedas genom remittering. Om förslaget kommer att presenteras i budgetpropositionen för 2023, och med vilken utformning, blir beroende bl.a. av ekonomiskt utrymme i de offentliga finanserna och utvecklingen av det ekonomiska läget.

I promemorian lämnas förslag på ytterligare skattesänkningar för personer med inkomster i form av sjukersättning och aktivitetsersättning. Syftet med förslaget är att ta bort den skillnad i beskattning av sådan ersättning och av arbetsinkomster som fortfarande finns i vissa inkomstintervall. Enligt förslaget bör skatten sänkas genom att den befintliga skattereduktionen förstärks för personer som har ett underlag som överstiger ca 44 000 kronor per år. Personer med sådan inkomst beräknas få en skattesänkning på i genomsnitt 1 130 kronor per år.

Förslaget medför ändringar i 67 kap. 9 b och 9 c §§ inkomstskattelagen (1999:1229).

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 5 augusti 2022.  

Lagstiftningskedjan