Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Kompletterande författningsförslag avseende Utbetalningsmyndigheten Fi2023/00880

Publicerad

Promemorian innehåller bland annat förslag avseende uppgiftsskyldighet till Utbetalningsmyndigheten, myndighetens personuppgiftsbehandling och dess roll i det myndighetsgemensamma arbetet mot den grova och organiserade brottsligheten.

Ladda ner:

Regeringen gav den 3 mars 2022 en särskild utredare i uppdrag att lämna förslag och vidta nödvändiga åtgärder i syfte att förbereda och genomföra bildandet av en ny myndighet, Utbetalningsmyndigheten (dir. 2022:8). Myndighetens uppgift är bl.a. att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. I utredningens uppdrag ingår bl.a. att lämna nödvändiga författningsförslag med anledning av inrättandet av myndigheten, i den mån det finns behov av detta utöver de förslag som bereds i Regeringskansliet med anledning av betänkandet Kontroll för ökad tilltro – en ny myndighet för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen (SOU 2020:35).

Promemorian Kompletterande författningsförslag avseende Utbetalningsmyndigheten innehåller bl.a. förslag avseende uppgiftsskyldighet till Utbetalningsmyndigheten, myndighetens personuppgiftsbehandling och dess roll i det myndighetsgemensamma arbetet mot den grova och organiserade brottsligheten.