Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Reglering av undersköterskeyrket – kompetenskrav och övergångsbestämmelser Ds 2020:15

Publicerad

Socialdepartementet föreslår åtgärder kring skyddad yrkestitel för undersköterskeyrket. Förslagen skiljer sig delvis från förslagen i betänkandet Stärkt kompetens i vård och omsorg (SOU 2019:20).

Ladda ner:

Promemorian behandlar nödvändiga ändringar till följd av vård- och omsorgsprogrammets nya utformning.

Ändamålsenligt skydd av yrkestitel

Socialdepartementet föreslår ändrade övergångsbestämmelser för att skapa ett så ändamålsenligt införande av reglerna om skyddad yrkestitel för undersköterska som möjligt.

Under en övergångsperiod på tio år ska den som vid ikraftträdandet den 1 januari 2025 har en tillsvidareanställning med yrkestiteln undersköterska få fortsätta att använda yrkestiteln. Vid ansökan om yrkestiteln som görs under övergångsperioden ska även utbildning från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning enligt äldre bestämmelser bedömas som likvärdig under vissa förutsättningar.

Under en tvåårsperiod efter ikraftträdandet ska den som har varit verksam med yrkestiteln undersköterska i en omfattning som sammanlagt motsvarar heltid i fem år under de senaste tio åren räknat från tiden för ansökan få bevis om rätt att använda yrkestiteln.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Reglering av yrket undersköterska

    En särskild utredare ska överväga och lämna förslag till hur yrket undersköterska kan regleras i syfte att öka kvaliteten och säkerheten i hälso- och sjukvården och omsorgen.

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Stärkt kompetens i vård och omsorg

    Utredningens övergripande uppdrag har varit att föreslå hur yrket undersköterska kan regleras så att kvalitet och säkerhet ökas i hälso- och sjukvården samt omsorgen.

Lagrådsremiss (1 st)

  • Stärkt kompetens i vård- och omsorg – reglering av undersköterskeyrket

    I lagrådsremissen föreslås att endast den som har ett bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska ska få använda titeln i yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område och i verksamhet enligt socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Proposition (1 st)

Laddar...