Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Höjda och miljödifferentierade vägavgifter Fi2018/01890/S2

Publicerad

Ladda ner:

Sverige är sedan den 1 januari 1998 anslutet till ett samarbete i form av ett gemensamt uttag av vägavgift för tunga godstransporter vid användandet av vissa vägar (Eurovinjettsamarbetet). I vägavgiftssamarbetet deltar förutom Sverige även Danmark, Nederländerna och Luxemburg. Även Belgien ingår i samarbetet men tar inte längre ut någon vägavgift. Tyskland har tidigare varit del av samarbetet.

I samarbetskommittén för Eurovinjettsamarbetet har avtalsparterna
kommit överens om att höja vägavgifterna och anpassa dessa till nyare
utsläppskrav för fordons motorer. Skälet till höjningen är framförallt att
bibehålla den totala avgiftsnivån och förstärka differentieringen av
avgiften. Genom en utvidgad differentiering av vägavgiften anpassas
trafikbeskattningen för den tunga godstrafiken till de kostnader som denger upphov till i fråga om bl.a. miljöpåverkan. Den gemensamma
vägavgiften inom samarbetet har inte höjts sedan 2001. I promemorian
förslås därför att vägavgifterna höjs och differentieringen efter vilka krav
på utsläpp av föroreningar som ett fordons motor uppfyller föreslås
utvidgas till att omfatta även nyare avgaskrav. Regeringen har tillsammans med samarbetsländerna den 6 december 2017 undertecknat protokoll om ändring av samarbetsavtalet. Enligt protokollet ska alla samarbetsländer ratificera detta för att det ska träda i kraft.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)