Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

En ny förvaltningslag - Remissyttranden över Förvaltningslagsutredningens betänkande (SOU 2010:29) Ds 2010:47

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 17 april 2008 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att se över bestämmelserna i förvaltningslagen (1986:223) och lämna förslag till en ny lag.

Utredningen, som antog namnet Förvaltningslagsutredningen, överlämnade den 4 maj 2010 betänkandet En ny förvaltningslag (SOU 2010:29) till justitieminister Beatrice Ask. En sammanfattning av betänkandet finns i bilaga 1. Betänkandets lagförslag finns i bilaga 2.

Betänkandet har remissbehandlats. Denna promemoria innehåller en sammanställning av de synpunkter som har lämnats. En förteckning över remissinstanserna finns i avsnitt 1. Remissammanställningen finns även tillgänglig i Justitiedepartementet (dnr Ju2010/3874/L6).

Avsnittsindelningen följer i huvudsak betänkandets disposition.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • En ny förvaltningslag

    En särskild utredare ska se över bestämmelserna i förvaltningslagen (1986:223) och lämna förslag till en ny lag.

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • En ny förvaltningslag

    Utredningen föreslår ett utvidgat, mera pedagogiskt uppbyggt regelverk med förstärkta rättssäkerhetsgarantier och bland annat en möjlighet att få oskäliga dröjsmål prövade i högre instans.

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

  • En modern och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag

    Det är viktigt att allmänheten har ett stort förtroende för att offentliga förvaltningsuppgifter sköts på ett ansvarsfullt och korrekt sätt. Förvaltningslagen ger en grundläggande och central struktur för kontakterna mellan myndigheter och enskilda vid ärendehandläggningen. Regleringen har successivt byggts ut och med tiden fått allt större betydelse i det löpande arbetet i myndigheternas verksamhet.