Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Anpassning av det svenska regelverket för beviljande av asyl och asylförfarandet till miniminivån enligt EU-rätten

Publicerad

Regeringen har beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn av det svenska regelverket för att anpassa det till EU:s rättsliga miniminivå. Syftet är att säkerställa ett ansvarsfullt och restriktivt regelverk.

Den tidigare stora asylinvandringen i kombination med bristande integration har bidragit till att Sverige står inför stora utmaningar med ett växande utanförskap. För att bryta och vända den utvecklingen genomför regeringen nu ett paradigmskifte inom svensk migrationspolitik med målet att kraftigt minska antalet asylsökande som söker sig till Sverige och antalet beviljade uppehållstillstånd. En utredning ska därför göra en genomlysning av svensk rätt i förhållande till EU-rätten och ta fram förslag till författningsändringar och andra åtgärder. Syftet är bland annat att anpassa det svenska regelverket till EU-rättens miniminivå.

– Det svenska regelverket för beviljande av asyl och förfarandet för prövningen av en asylansökan ska inte vara mer generöst än vad som följer av EU-rätten och andra internationella åtaganden. Detta är viktigt för att minska invandringen och därmed kunna stärka integrationen, säger migrationsminister Maria Malmer Stenergard.

I uppdraget ingår att ta ställning till hur möjligheten att beviljas permanent uppehållstillstånd ska utmönstras för vissa utlänningar. Utredaren ska också undersöka under vilka förutsättningar permanenta uppehållstillstånd som har beviljats vissa utlänningar ska kunna ändras.

Uppdraget ska, i de delar som gäller anpassning av det svenska regelverket till EU:s rättsliga miniminivå, redovisas senast den 2 januari 2025. I övriga delar ska uppdraget redovisas senast den 2 oktober 2025. Utredare är tillförordnad rådman Josephine Boswell.

Presskontakt

Erik Engstrand
Pressekreterare hos migrationsminister Maria Malmer Stenergard
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 87
e-post till Erik Engstrand