Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Skärpta krav för svenskt medborgarskap

Publicerad

Regeringen har fattat beslut om att en särskild utredare ska lämna förslag på skärpta krav för svenskt medborgar­skap. Syftet är att stärka medborgar­skapets status och främja ett inklude­rande sam­hälle där individen stärks och ökar sina möjlig­heter att aktivt delta i samhället.

– Medborgar­skapet represen­terar det formella med­lem­skapet i det svenska sam­hället och har stor betydelse, både rättsligt och sym­boliskt. Genom att skärpa kraven för att förvärva med­borgar­skap höjs också med­borgar­skapets värde. Utred­ningen som vi nu till­sätter är därför en viktig del i regeringens arbete med att stärka det svenska med­borgar­skapet. Föränd­ringarna är också ett viktigt led i regeringens arbete med att främja inte­gra­tionen, säger migrations­minister Maria Malmer Stenergard.

Utredaren ska bland annat

  • föreslå ett krav på längre hemvist i Sverige för att förvärva medborgarskap,
  • föreslå vilka ytterligare kun­skaper om det svenska sam­hället och svensk kultur som ska krävas för att förvärva med­borgarskap,
  • föreslå ett krav på egen­försörjning för att förvärva med­borgarskap,
  • föreslå ett skärpt krav på heder­ligt levnadssätt för att förvärva medborgarskap,
  • ta ställning till om det bör införas ett krav på medborgar­skaps­samtal, avläg­gande av lojalitets­förklaring eller liknande ceremoni­ellt inslag som ska utgöra slut­punkt i pro­cessen att förvärva medborgarskap,
  • ta ställning till om förfarandet för prövning av barns befrielse av med­borgarskap bör ändras, och
  • lämna nödvändiga författ­nings­förslag.

Det ingår inte i utredarens uppdrag att lämna förslag på grund­lags­ändringar.

Uppdraget ska redo­visas senast den 30 september 2024.

Kommitté­direktivet bygger på en överens­kommelse mellan Sverige­demo­kraterna, Moderaterna, Krist­demokraterna och Liberalerna.

Presskontakt

Erik Engstrand
Pressekreterare hos migrationsminister Maria Malmer Stenergard
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 87
e-post till Erik Engstrand