Pressmeddelande från Socialdepartementet

Förstärkta satsningar för att främja psykisk hälsa

Publicerad

I budgetpropositionen för 2024 föreslår regeringen förstärkning av pågående satsningar för att främja psykisk hälsa. Förslaget innebär en satsning på ytterligare 100 miljoner kronor 2024 och ytterligare ca 1,6 miljarder kronor per år under 2025 respektive 2026 i syfte att främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa och suicid och skapa förutsättningar för en god och tillgänglig vård och omsorg för personer med psykisk ohälsa. Tillsammans med sedan tidigare aviserade anslag innebär detta att över 2,2 miljarder kronor per år avsätts inom området under perioden 2024 - 2026.

– Regeringens ambitioner inom området psykisk hälsa är tydliga. Det förebyggande och främjande arbetet ska stärkas, antalet suicid ska minska och vården och omsorgen för personer med psykisk ohälsa bli mer tillgänglig och jämlik. Därför tillför vi ytterligare resurser till arbetet med psykisk hälsa. Resursförstärkningen är en viktig del för att kunna omsätta regeringens ambitioner till verklig förändring, säger social­minister Jakob Forssmed.  

Inom ramen för satsningen avser regeringen att fortsätta arbetet för att uppnå målsättningarna i Tidöavtalet och i regeringsförklaringen. Det handlar bland annat om insatser för att skapa förutsättningar för en utvecklad första linjens vård, att korta köerna till barn- och ungdoms­psykiatrin samt att stärka det förebyggande och främjande arbetet, inbegripet arbetet med suicidprevention. I satsningen ingår även att ta fram en ny nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicid­prevention utifrån redovisning av myndighetsuppdrag den 1 september 2023.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Presskontakt

Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter

Mer om statens budget

Den 20 september lämnade regeringen budgetpropositionen för 2024 samt höständringsbudgeten för 2023 till riksdagen.