Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen satsar på en nationell digital infrastruktur för hälso- och sjukvården

Publicerad

En nationell digital infrastruktur för hälso- och sjukvården där staten tar ett större ansvar ska genomföras. Syftet är att förbättra kvaliteten och patientsäkerheten i vården samt att på sikt minska den administrativa bördan för hälso- och sjukvårdens medarbetare. Regeringen föreslår därför i budgetpropositionen att 77 miljoner kronor avsätts för detta ändamål under 2024.

– Att de digitala systemen i vården runt om i landet idag inte alltid fungerar integrerat med varandra äventyrar patientsäkerheten och lägger stora administrativa bördor på personalen. Så kan vi inte ha det. Därför gör regeringen nu en betydande satsning över flera år på arbetet med att genomföra en nationell digital infrastruktur som ska omfatta samtliga aktörer i hälso- och sjukvården, säger socialminister Jakob Forssmed.

Regeringen har en målsättning om en nationell digital infrastruktur för hälso- och sjukvården där staten tar ett större ansvar. I Tidöavtalet framgår att hälsodata ska bli tillgänglig i hela vårdkedjan för all vård, både såväl kommunal och regional hälso- och sjukvård som tandvård, oavsett huvudman. Målet är att förbättra kvaliteten i vården och patientsäkerheten genom att säkerställa att rätt information om patienten finns tillgänglig i varje vårdsituation liksom att på sikt minska den administrativa bördan för hälso- och sjukvårdens medarbetare genom till exempel automatisk överföring mellan system. Infrastrukturen ska också underlätta informationsförsörjningen av hälsodata för forskning, utveckling, uppföljning, beslutsfattande och innovation som kan förbättra vård och hälsa samt stärka Sveriges konkurrenskraft.

Av den anledningen avser regeringen tillföra 77 miljoner under 2024. Medlen disponeras av E-hälsomyndigheten för att påbörja utvecklingen av en nationell digital infrastruktur.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Presskontakt

Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff

Mer om statens budget

Den 20 september lämnade regeringen budgetpropositionen för 2024 samt höständringsbudgeten för 2023 till riksdagen.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter