Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Genomförande av EU-direktiv gällande multinationella företag

Publicerad

Regeringen över­lämnar i dag en proposi­tion till riksdagen med förslag på en ny lag om offentlig­görande av vissa stora företags inkomst­skatte­rapporter. Förslagen genom­för ett EU-direktiv som gäller multi­nationella företag och koncerner med årliga intäkter över mot­svarande cirka 8 miljarder kronor.

Förslagen genomför ett EU-direktiv och innebär att multi­nationella företag och koncerner varje år ska ta fram och offentlig­göra en rapport med inkomst­skatte­uppgifter. Rapporten ska bland annat inne­hålla uppgifter om före­tagets eller koncernens intäkter, vinsten eller förlusten och vilken inkomst­skatt som har betalats. Redo­visningen av upp­gifter ska ske separat för olika länder där företaget eller koncernen bedriver verk­samhet.

Prop. 2022/23:88 Ökad transparens för stora företags skattebetalningar

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 22 juni 2023.

Presskontakt

Caroline Opsahl
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 15 42
e-post till Caroline Opsahl
Laddar...