Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Förslag till nationell plan för hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning ska tas fram

Publicerad

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag till en nationell plan för att förbättra hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning. Förslaget till plan ska utarbetas av det Nationella vårdkompetensrådet som är placerat vid Socialstyrelsen. Planen ska bland annat visa vilka insatser som behövs, både för befintlig och ny vårdpersonal, för att förbättra kompetensförsörjningen.

– Personalen är hälso- och sjukvårdens viktigaste resurs. För att öka tillgången på personal med rätt kompetens krävs en bättre arbetsmiljö och bättre förutsättningar för utveckling i arbetet. För att fler ska vilja och orka arbeta i vården. Hälso- och sjukvården behöver bli bättre på att rekrytera och behålla vårdpersonal, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Kompetensförsörjningen har länge varit en av vårdens stora utmaningar med stora svårigheter att både attrahera, rekrytera och behålla personal. Inte minst är utmaningarna särskilt stora i gles- och landsbygd.  Det är av stor vikt att säkerställa bemanning av fast personal med rätt kompetens i hela vården då brist på detta kan innebära patientsäkerhetsrisker och riskera att äventyra kontinuitet, trygghet, kvalitet och effektivitet i vården. 

Den 1 januari 2020 inrättades det Nationella vårdkompetensrådet, placerat vid Socialstyrelsen, med uppgift att bidra till god planering av vårdens kompetensförsörjning. Socialstyrelsen och Nationella vårdkompetensrådet har även fått särskilda regeringsuppdrag som syftar till stärkt kompetensförsörjning.

Regeringen anser att det nationella åtagandet för kompetensförsörjning måste stärkas för att långsiktigt klara vårdens behov i hela landet. Därför ger regeringen Socialstyrelsen och Nationella vårdkompetensrådet i uppdrag att ta fram förslag till nationell plan för att förbättra hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning. Planen ska bland annat innehålla

  • Insatser som kan behövas för att förbättra kompetensförsörjningen. Till exempel insatser för att utveckla, motivera och behålla de medarbetare som redan idag arbetar inom hälso- och sjukvården, för att locka tillbaka vårdpersonal som lämnat yrket samt för att attrahera nya medarbetare.
     
  • En nationell kartläggning av behovet av hälso- och sjukvårdspersonal nu och framöver. Kartläggningen ska innehålla en redogörelse för ansvarsfördelningen för kompetensförsörjningsfrågor mellan vårdhuvudman och staten.

För uppdraget får Socialstyrelsen under 2023 använda 5 000 000 kronor. Regeringen beräknar att avsätta medel för uppdraget 2024 under förutsättning att riksdagen anvisat medel för det aktuella anslaget.

Socialstyrelsen ska lämna delredovisningar till Socialdepartementet senast den 30 juni 2023 och den 7 december 2023 och slutredovisning senast den 31 maj 2024.

Beslutet bygger på en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Presskontakt

Joel Apelthun
Pressekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 93 94
e-post till Joel Apelthun
Laddar...