Hoppa till huvudinnehåll
Artikel från Socialdepartementet

Gruppdiskussioner om patientlagen på Patientrådets möte

Publicerad

Ett fyrtiotal patientorganisationer möttes på Regeringskansliet den 13 juni när Patientrådet hade sitt utvidgade möte. På agendan stod ämnen som nationella kvalitetsregister, samverkan mellan primärvården och den specialiserade vården och en gruppdiskussion om patientlagen.

Foto på Acko Ankarberg Johansson som talar till en publik.
Patientrådet inom Regeringskansliet inrättades 2018 och är ett forum för dialog mellan regeringen och civilsamhällesorganisationer i Sverige som företräder patienters och deras närståendes intressen. Foto: Boris Vasic/Regeringskansliet

– Vi har dessa så kallade utvidgade möten i Patientrådet en gång per termin, och det blir alltid livaktiga och värdefulla diskussioner när så många perspektiv får samlas. Hälso- och sjukvården finns ytterst till för patienterna så deras upplevelser och tankar är därför enormt viktiga i mitt arbete, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Mötet inleddes med en presentation om regeringens arbete kopplat till samverkan mellan primärvården och den specialiserade vården. Bland annat presenterades utgångspunkter för arbetet utifrån gällande lagstiftning, så som kraven i patientlagen och hälso- och sjukvårdslagen, samt arbetet med omställningen till god och nära vård. Man lyfte också att fungerande samverkan med den specialiserade vården är central för att ge god vård och för att öka vårdkapaciteten.

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson berättade om regeringens arbete med att utveckla de nationella kvalitetsregistren, som består av uppgifter som samlats in för att utveckla och säkra vårdens kvalitet. Regeringen har bland annat gett E-hälsomyndigheten i uppdrag att utreda förutsättningarna för utveckling av en nationell teknisk lösning som ska möjliggöra automatisk informationsöverföring till nationella kvalitetsregister. Detta arbete är i sin tur starkt kopplat till regeringens arbete med att införa en nationell digital infrastruktur för hälso- och sjukvården.

Diskussioner om patientlagen

Mötet hade en diskussionspunkt där deltagarna diskuterade i grupper om patientlagens krav på information till patienter – vad kan och bör staten göra? Patientlagen, som trädde kraft 2015, syftar till att inom hälso- och sjukvårdsverksamhet stärka och tydliggöra patientens ställning samt främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Deltagarna diskuterade bland annat huruvida man som patient får den information man behöver och har rätt till, samt vilken information som eventuellt saknas.

Patientrådet

Patientrådet inom Regeringskansliet inrättades 2018 och är ett forum för dialog mellan regeringen och civilsamhällesorganisationer i Sverige som företräder patienters och deras närståendes intressen. Dessa organisationer är viktiga aktörer i regeringens arbete med att utveckla hälso- och sjukvården eftersom de bidrar med angelägen kunskap och erfarenhet utifrån ett patientperspektiv.

Laddar...