Pressmeddelande från Socialdepartementet

Nästan 3 miljarder kronor till att korta köer och öka tillgänglighet inom vården

Publicerad

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har slutit en överenskommelse om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2023. Regeringen avsätter nästan 3 miljarder för detta varav den allra största delen av medlen delas ut till regionerna vid uppfyllelse av konkreta prestationer.

– Regeringen avsätter nästan tre miljarder kronor till regionerna för 2023 för att säkerställa att patienter får vård i rimlig tid. Den största delen av dessa medel, 85 procent, består av prestationsbaserad ersättning till regionerna, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

–  Vi behöver korta väntetiderna och öka tillgängligheten i vården. Det är av högsta prioritet i alla regioner och det kräver insatser på både kort och lång sikt. Den här överenskommelsen är en viktig del i det arbetet, säger Marie Morell, ordförande för Sjukvårdsdelegationen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Regeringen och SKR har idag slutit en överenskommelse om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården för 2023. Syftet med överenskommelsen är att stimulera regionerna till insatser som kortar väntetiderna och som gör att fler patienter får vård i rimlig tid. Därför avsätter regeringen totalt 2 952 000 000 kronor inom ramen för överenskommelsen. Av dessa öronmärks 530 miljoner till tillgänglighetsinsatser inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

Överenskommelsen består av två delar. Det ena delen omfattar 2,5 miljarder kronor och delas ut baserat på prestation. Den andra delen omfattar 440 miljoner kronor och fördelas till regionerna utifrån befolkningsstorlek. Utöver det får SKR 12 miljoner kronor för att förvalta den nationella väntetidsdatabasen.

2,5 miljarder till regioner som kortar väntetider eller har en hög måluppfyllelse av vårdgarantin

Den större delen av överenskommelsens medel, 2,5 miljarder kronor, fördelas baserat på prestation mot nio krav som täcker både primärvården och den specialiserade vården, inklusive BUP. Regionerna får del av de medlen om de kortar sina väntetider jämfört med samma månad 2022 eller om regionen har en hög måluppfyllelse av vårdgarantin.

Vissa förändringar har gjorts jämfört med överenskommelsen för 2022. Bland annat har samtliga prestationskrav skärpts, fördelningen av medel har justerats mellan några av prestationskraven och en ”förbättringstrappa” har införts för prestationskravet. För återbesök gäller samma krav som för övriga prestationskrav.

440 miljoner kronor för insatser för strategiskt tillgänglighetsarbete

440 miljoner kronor fördelas till regionerna utifrån befolkningsstorlek för att genomföra insatser kopplade till strategiskt tillgänglighetsarbete. Regionernas redovisningsskyldighet minskar på så sätt att redovisning ska ske en gång per år i stället för tidigare två gånger per år. Vad som ska redovisas förblir detsamma.

I det andra blocket ingår delar från 2022 års tilläggsöverenskommelse som rör insatser för att snabbare erbjuda väntande patienter vård, till exempel genom att hänvisa till andra vårdgivare som har kortare väntetider. Framför allt ingår ett fortsatt arbete efter regionens långsiktiga handlingsplan för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Joel Apelthun
Pressekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 93 94
e-post till Joel Apelthun