Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Utredning föreslår utökade möjligheter till preventiv tvångsmedelsanvändning för att hindra gängkriminalitet

Publicerad

Ett del­betänkande med förslag som syftar till att ge de brotts­bekämpande myndig­heterna effekti­vare verktyg för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott i krimi­nella nätverk har i dag över­lämnats till regeringen.

Ladda ner:

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en eller flera filmer publicerade. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

De brotts­bekämpande myndig­heterna har efterfrågat att i större utsträck­ning kunna använda hemliga tvångs­medel utanför en brotts­utred­ning för att bekämpa den allvarliga brotts­lighet som före­kommer i krimi­nella gäng. Utred­ningen om preven­tiva tvångs­medel har därför haft i uppdrag att se över reglerna om preven­tiva tvångs­medel och över­väga om de möjlig­­heter som finns ska utökas.

SOU 2022:52 Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel

Utredningen före­slår att tillämp­nings­området för den så kallade preven­tivlagen utökas. Det innebär att hemliga tvångs­medel, bland annat hemlig avlyss­ning av elektro­nisk kommu­nikation och hemlig data­avläsning, ska kunna användas utanför en brotts­utred­ning i syfte att förhindra den allvar­ligaste brotts­lig­heten som begås inom krimi­nella nätverk. Det gäller bland annat mord, spräng­ningar och grova narkotika­brott.

De kvalifika­tions­krav som finns i preventiv­lagen i dag ska gälla även inom det utökade tillämp­nings­området. Använd­ningen av preven­tiva tvångs­medel kräver därmed att det finns en konkret risk för att viss allvarlig brottslig verk­sam­het kommer att utövas. För att balan­sera myndig­heternas behov av en effektiv brotts­bekämp­ning mot risken för intrång i den personliga inte­griteten ska även samma rätts­säker­hets­garantier gälla. Frågor om tillstånd till tvångs­medels­användning ska bland annat prövas av domstol.

Presskontakt

Dalila Alibasic
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Telefon (växel) 08-405 10 00
Niklas Gillström
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Telefon (växel) 08-405 10 00