Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Remittering av promemorian Sveriges medlemskap i Nato

Publicerad

Utrikesdepartementet har i dag remitterat en promemoria med förslag på riksdagens godkännande av Sveriges anslutning till Nato. Syftet är att möjliggöra ett snabbt förfarande efter att Natos alla medlemsländer har ratificerat Sveriges anslutningsprotokoll.

Sveriges respektive Finlands anslutningsprotokoll till Nato undertecknades av Natos medlemsländer i Nordatlantiska rådet den 5 juli 2022. När alla Natoländer har ratificerat protokollen möjliggörs ett svenskt och ett finskt medlemskap i Nato. Sveriges anslutning till Nato ska då underställas riksdagen för godkännande.

Som Natomedlem förväntas Sverige tillträda ett avtal som reglerar immunitet och privilegier för Nato. I promemorian föreslås att riksdagen ska godkänna avtalet och att avtalet ska införlivas i svensk rätt. I promemorian föreslås även att regeringen ska bemyndigas att fatta beslut om att ta emot stöd i form av militära styrkor från Nato. Detta syftar till att skapa bättre förutsättningar för att kunna försvara Sverige.

Remissen ska besvaras inom sex veckor.