Informationsmaterial från Utbildningsdepartementet

En nationell strategi för svenskt deltagande i Horisont Europa 2021–2027

Publicerad

Regeringen fattade den 7 oktober 2021 beslut om En nationell strategi för svenskt deltagande i Horisont Europa 2021–2027.

Ladda ner:

Det europeiska forsknings- och innovationssamarbetet är av stor betydelse för svenska universitet och högskolor, näringsliv, institut, offentliga verksamheter och andra aktörer. Samarbetet har tjänat Sverige väl och ökar möjligheten för att med ny kunskap och innovation lösa gemensamma samhällsutmaningar. Nu inleds Europeiska unionens nionde ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa, som pågår under perioden 2021–2027. Ramprogrammet är strategiskt viktigt för svensk forskning och innovation och regeringen avser med denna strategi att stärka det svenska deltagandet.

Strategin innehåller regeringens övergripande mål och åtta mer specifika mål för deltagandet i Horisont Europa. Strategin fokuserar även på hur forskningsfinansiärerna, universitet och högskolor och projektdeltagare kan bidra till att målen uppnås.