Informationsmaterial från Miljödepartementet, Näringsdepartementet

Cirkulär ekonomi - Handlingsplan för omställning av Sverige

Publicerad

Handlingsplanen utgår från strategin för cirkulär ekonomi och de fyra fokusområden som regeringen har slagit fast där. För varje fokusområde utvecklas vad regeringen avser med inriktningen för arbetet.

Ladda ner:

I handlingsplanen presenteras aktuella styrmedel och åtgärder som regeringen har beslutat eller har för avsikt att besluta. Det finns också åtgärder som beskriver centrala pågående processer inom EU eller globalt där Sverige driver, eller avser att driva, vissa frågor som är extra
relevanta i omställning till cirkulär ekonomi. Vi befinner oss i början på omställningen och denna handlingsplan ska inte ses som hela lösningen,
men den är ett steg på vägen.