Hoppa till huvudinnehåll

Nya förbättrade regler om förpackningsinsamlingen

Publicerad

Regeringen har beslutat om nya regler som gör det enklare för hushåll och verksamheter att sortera sitt förpackningsavfall. Det nya systemet innebär nya roller för kommuner och producenter.

Enklare insamling och sortering av förpackningar för hushåll och verksamheter gör att producenterna kan återvinna mer avfall, och bidrar i sin tur till en mer resurseffektiv hantering av avfall. Det bidrar också till den gröna omställningen eftersom behovet av nya råvaror blir mindre och gör att koldioxidutsläppen minskar.

Nedan följer en översiktlig beskrivning av det nya regelverket. För fullständig reglering hänvisas till förordningen om producentansvar för förpackningar och avfallsförordningen med flera förordningar.

Producenternas operationella och finansiella ansvar

I producentansvaret ligger att producenterna ska stå för kostnaderna för en effektiv insamling och behandling av förpackningsavfallet. I och med att kommunerna nu ges ansvar för insamlingen av hushållens förpackningsavfall, samt för insamling på torg, i parker och på andra populära platser utomhus, regleras också att kommunerna ska få ersättning för sitt insamlingsarbete. Naturvårdsverket kommer att ta fram föreskrifter med beräkningsgrunderna. Myndigheten kommer att besluta om den ersättning som varje kommun har rätt till och debitera producenterna kvartalsvis.

Den ersättning som en kommun får för hanteringen av förpackningsavfallet från producentansvarsorganisationerna ska räknas av från renhållningsavgiften. Om en enskild kommun trots allt inte skulle få ersättning och kostnader att gå ihop kan de ta ut en eventuell mellanskillnad mellan faktiska kostnader och den ersättning som betalats av producentansvarsorganisationerna via renhållningsavgiften. Det bör dock enbart bli fråga om små mellanskillnader då utgångspunkten är att kommunernas kostnader ska ersättas.

Producenterna har via producentansvarsorganisationerna kvar det operationella ansvaret för verksamheternas förpackningsavfall.  

Prövning av producentansvarsorganisationer

De nya bestämmelserna innebär att alla producenter av förpackningar ska anlita eller tillhandahålla en producentansvarsorganisation. En producentansvarsorganisation är en aktör som en producent har anlitat för att fullgöra producentansvaret. Producentansvarsorganisationernas verksamhet ska prövas av Naturvårdsverket och de får ett godkännande om de uppfyller kraven i förordningen. Kraven utgår från minimikraven i EU:s avfallsdirektiv, men innefattar även ett krav som innebär att intäkterna bara får användas för verksamhet som har samband med organisationens skyldigheter enligt förordningen eller annan författning eller för att betala tillbaka ett eventuellt överskott till producenterna.

Ansökan om godkännande av en producentansvarsorganisation ska lämnas in senast den 31 mars året innan verksamheten ska påbörjas, första gången senast den 31 mars 2023. Naturvårdsverket ska besluta om godkännande senast den 31 oktober för att gälla för en producentansvarsorganisation nästkommande kalenderår.

Insamling av förpackningsavfall från hushållen

De nya bestämmelserna innebär att kommunerna tar över det operationella ansvaret för insamlingen av förpackningsavfall, och för information till hushållen om förebyggande och sortering av förpackningsavfall. Idag sköts insamlingen av producenterna. Ansvarsövergången sker den 1 januari 2024.

Senast den 1 januari 2027 ska fastighetsnära insamling vara införd för hushållen. De vanligast förekommande förpackningsslagen (papper, plast, metall och glas) ska alltid samlas in fastighetsnära. Skrymmande förpackningar av papper och plast ska samlas in på lättillgängliga insamlingsplatser och övriga förpackningsmaterial (trä, keramik, textil o. dyl.) på kommunens återvinningscentral (ÅVC). Vidare föreslås att kommunen måste ta emot alla förpackningsmaterial på en ÅVC.

Insamlingen ska vara gratis för hushållen. Kommunerna ska ersättas för sina kostnader av producenterna. Ersättningen kommer att bestämmas utifrån föreskrifter som Naturvårdsverket kommer att meddela.

Insamling av förpackningsavfall från verksamheter

Alla verksamheter ges ansvar att hantera sitt förpackningsavfall. Den producentansvarsorganisation som har störst marknadsandel blir från och med den 1 januari 2024 skyldig att ordna mottagningsplatser för förpackningsavfall från verksamheter. Den producentansvarsorganisationen är även ansvarig för att informera verksamheterna. Utbyggnaden av mottagningsplatserna ska vara färdig den 1 januari 2026.

Verksamheter ska kunna lämna sitt avfall på en mottagningsstation i sin kommun utan avgift, oavsett volym och frekvens. Avfallet ska därefter fördelas till producentansvarsorganisationerna utifrån marknadsandel. Övriga producentansvarsorganisationer, dvs. de som inte är störst, ska ersätta den största producentansvarsorganisationen för skäliga kostnader utifrån en nyligen införd bestämmelse i miljöbalken.

De verksamheter vars avfallshantering är samlokaliserade med hushållen, dvs. verksamheter som tillsammans med hushåll använder behållare och andra anordningar tillsammans med hushåll för hantering av avfall på, eller i anslutning till, en fastighet, får möjlighet att välja kommunen som ansvarig för insamlingen av förpackningsavfallet. Det valet görs genom en anmälan till kommunen vid den tidpunkt som kommunen bestämmer i kommunala föreskrifter.

Verksamheterna kan också lämna sina förpackningar eller sitt förpackningsavfall till s.k. marknadsdrivna system för återanvändning eller materialåtervinning.

Insamling på torg, i parker och på andra populära platser utomhus

Från den 1 januari 2026 ska kommunerna samla in vanligt förpackningsavfall separat på torg eller i parker som är över 2 000 kvadratmeter och där det förekommer betydande mängder förpackningsavfall.

Kommunerna ska dessutom samla in förpackningsavfall av plast separat på andra platser utomhus där det förekommer betydande mängder sådant förpackningsavfall, t.ex. på gågator.

En arrangör av en offentlig tillställning utomhus ansvarar för att ge besökarna möjlighet att sortera ut förpackningsavfallet och att ta hand om detta.

Insamling på serveringar

Regeringen förtydligar kraven på att den som har ett serveringsställe med sittplatser, där det säljs mat eller dryck i förpackningar, ska tillhandahålla sortering i förekommande avfallsslag av förpackningsavfallet på stället.

Retursystem för dryck i plastflaskor och metallburkar

Förordning om retursystem för plastflaskor och metallburkar har upphävts och ersatts med nya bestämmelser i förordningen om producentansvar för förpackningar. Tillsynsansvaret över retursystemet flyttas samtidigt från Jordbruksverket till Naturvårdsverket genom en ändring i miljötillsynsförordningen. Retursystem som har ett befintligt godkännande kan fortsätta sin verksamhet enligt detta godkännande till och med 1 januari 2027. Därefter får de omprövas enligt den nya förordningen.

Regeringsuppdrag till Naturvårdsverket

Utöver de nya bestämmelserna har regeringen gett Naturvårdsverket i uppdrag att löpande följa upp och utvärdera systemets införande och utveckling. Det arbetet ska göras i nära dialog med de centrala aktörerna.

Naturvårdsverket ska särskilt följa och analysera hur ändamålsenligt regelverket är när det gäller:

  • ersättningsmodellen för finansieringen av kommunernas insamling
  • utbyggnaden av den fastighetsnära insamlingen
  • insamlingen vid populära platser
  • insamling av verksamheternas förpackningsavfall
  • tillsynen över att bestämmelserna följs
Laddar...