Hoppa till huvudinnehåll
Faktapromemoria från Utbildningsdepartementet

Rekommendation om mobilitet i utbildningssyfte 2023/24:FPM23

Publicerad

Faktapromemoria gällande kommissionens förslag till rådets rekommendation ”Europa på väg” – möjligheter till mobilitet i utbildningssyfte för alla.

Ladda ner:

Kommissionens förslag till rådsrekommendationen ”Europa på väg” har ambitionen att göra mobilitet i utbildningssyfte lättillgängligt för alla under ett livslångt lärande. Genom att bryta ner hinder och förenkla mobilitet mellan olika länders utbildningssystem är visionen att alla ska ges möjlighet att delta i mobilitet i utbildningssyfte.

Olika studier, utvärderingar och undersökningar som genomförts identifierar ett antal hinder för mobilitet i utbildningssyfte, exempelvis finansiella hinder, informationsbrist, otillräckliga språkkunskaper eller administrativ börda. Därutöver beskrivs en bristande systematik för erkännande av läranderesultat och studiemeriter som ett stort problem. Rekommendationen handlar om hur dessa och andra faktorer kan hanteras, så att mobilitet i utbildningssyfte kan bli en erfarenhet för alla. Rekommendationen bygger på och kompletterar en mängd redan befintliga principer, rekommendationer och resolutioner. 

Regeringen anser att arbetet inom utbildningsområdet på EU-nivå ska utgå från en grundläggande respekt för fördelningen av befogenheter mellan EU och medlemsstaterna liksom för de nationella systemen.

Regeringen stödjer kommissionens ambition att främja mobilitet i utbildningssyfte. Mobilitet i utbildningssyfte och samarbeten över gränserna är viktiga drivkrafter för kvalitet inom utbildning, och kan bidra till ovärderliga erfarenheter av stor nytta på både individ- och samhällsnivå.

Vidare anser regeringen att det är positivt att rekommendationerna har ett inkluderande förhållningssätt där bland annat tillgänglighet pekas ut som ett medel för att fler personer ska kunna delta i mobilitet i utbildningssyfte. Även det nya målet att fler individer med s.k. färre möjligheter bör ges möjlighet att delta i mobilitet i utbildningssyfte visar på detta förhållningssätt. 

Vad gäller de mål som föreslås för mobilitet i utbildningssyfte inom högre utbildning och yrkesutbildning kan regeringen konstatera att de nya målen innebär en ambitionshöjning. Regeringen anser att kriterierna för vilken mobilitet i utbildningssyfte som ska räknas mot målen bör vara flexibelt utformade. Det är viktigt att säkerställa att det är statistiskt möjligt att följa upp målen, med minsta möjliga påverkan på berörda myndigheters och lärosätens administrativa börda.

Regeringen vill även betona vikten av att administrativa förfaranden som berör olika myndigheter, organisationer eller andra aktörer involverade i mobilitet i utbildningssyfte, på både nationell nivå och EU-nivå, bör vara så enkelt utformade som möjligt.

Det är regeringens uppfattning att ambitionen om att mobilitet i utbildningssyfte ska göras miljömässigt hållbar är angelägen. Regeringen anser att rekommendationen bör beakta skillnader i mobilitet i utbildningssyfte mellan kvinnor och män.

Regeringen analyserar konsekvenserna av förslaget, däribland de nya målen, men ser redan nu att det är viktigt att de utformas på ett sätt som gör rekommendationen realistisk och praktiskt möjlig att genomföra, exempelvis genom att målen ska vara strävandemål.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.

Laddar...