Faktapromemoria från Justitiedepartementet

Rådets genomförandebeslut om upphävande av genomförandebeslut 2022/2459 om tillämpningen av en förhöjd ansökningsavgift i förhållande till Gambia 2023/24:FPM13

Publicerad

Faktapromemoria gällande förslag till rådets genomförandebeslut om upphävande av Genomförandebeslut 2022/2459 om tillämpning av en förhöjd viseringsavgift i förhållande till Gambia, COM(2023) 569.

Ladda ner:

Enligt förslaget till rådsbeslut ska genomförandebeslut 2022/2459 upphävas, vilket innebär att ansökningsavgiften för viseringar återgår till den normala om 80 EUR. Sedan antagandet av genomförandebeslut 2022/2459 har betydande framsteg gällande återtagandesamarbetet med Gambia skett. Syftet med det nu aktuella förslaget är att bekräfta de framsteg som Gambia gjort samt att skapa incitament för fortsatt utveckling när det gäller att samarbeta vad gäller att återta egna medborgare. 

Regeringen stödjer åtgärder som bidrar till ett effektivt system för återvändande. En väl fungerande och rättssäker ordning för återvändande är avgörande för ett gemensamt och hållbart europeiskt migrationssystem. Det nu aktuella förslaget kan bidra till detta.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.