Faktapromemoria från Justitiedepartementet

Rådets genomförandebeslut om viseringsrestriktioner för Etiopien 2023/24:FPM12

Publicerad

Faktapromemoria gällande förslag till rådets genomförandebeslut om tillfälligt upphävande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 810/2009 med avseende på Etiopien, COM(2023) 568.

Ladda ner:

Enligt förslaget till rådsbeslut ska vissa bestämmelser i viseringskodexen i förhållande till medborgare i Etiopien tillfälligt upphävas. Syftet med förslaget är att skapa incitament för Etiopien att samarbeta bättre vad gäller att återta egna medborgare.

Regeringen stödjer åtgärder som bidrar till ett effektivt system för återvändande. En väl fungerande och rättssäker ordning för återvändande är avgörande för ett gemensamt och hållbart europeiskt migrationssystem. Det nu aktuella förslaget kan bidra till detta.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.