Debattartikel från Arbetsmarknadsdepartementet

Krafttag mot arbetslivskriminaliteten

Publicerad

Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg, debattartikel, Västerbottens-Kuriren den 6 november 2023.

I Sverige ska företag sköta sig och följa de lagar och regler som gäller. Vi vet att arbetslivskriminaliteten har en stor omfattning och leder till många negativa konsekvenser. Arbetslivskriminaliteten leder till att konkurrensen snedvrids så att seriösa företagare konkurreras ut av oseriösa företag. Den är också en inkomstkälla för den grova organiserade brottsligheten. Dessutom utnyttjas arbetskraft på olika utstuderade sätt så att otryggheten i arbetslivet ökar.

Det är viktigt, inte bara för oss politiker utan för alla som bor och vistas i Sverige, att påminna oss om vad arbetslivskriminalitet är och vilka negativa effekter den har på vårt samhälle. Det kommer vi aldrig acceptera.

Arbetslivskriminaliteten finns i hela landet och vi vet att problemet också omfattar Västerbotten. Vi har bland annat läst om bärplockare som förmås arbeta under usla arbetsvillkor. I några av sina allvarligaste former kan arbetslivskriminaliteten innefatta människohandel och människoexploatering. Det är tydligt att vi måste göra mer att komma åt problemen.

En av de mest prioriterade frågorna för regeringen är att bekämpa kriminaliteten i samhället, vilket också tydligt framgår av regeringsförklaringen och de budgetsatsningar som regeringen gör. Denna kamp mot kriminaliteten omfattar självklart också arbetslivskriminaliteten.

Regeringen arbetar gemensamt och på bred front för att få till det skifte som verkligen behövs för att vi ska kunna vända utvecklingen när det gäller kriminaliteten som vi ser på allt för många områden, inte minst på arbetsmarknaden.

Det myndighetsgemensamma arbetet mot den organiserade brottsligheten ger ett tydligt mervärde när det gäller arbetet mot arbetslivskriminalitet. Ett exempel är samlokaliseringen av de regionala arbetslivskriminalitetscentren som inrättats vid befintliga regionala underrättelsecenter inom ramen för myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet. I Umeå finns ett inrättat center mot arbetslivskriminalitet, och under 2023 kommer ytterligare fem center ha öppnat i hela landet. Centren ska fungera som ett nav för myndigheternas arbete avseende planering, genomförande och uppföljning av gemensamma aktiviteter, med fokus på myndighetsgemensamma kontroller.

Vid de myndighetsgemensamma inspektionerna mot arbetslivskriminalitet deltar Arbetsmiljöverket med inspektörer vars uppdrag är att upptäcka brott mot arbetsmiljölagen som kan kopplas till arbetslivskriminalitet. Vid inspektioner kontrollerar Arbetsmiljöverket att arbetsgivare och andra som ansvarar för arbetsmiljön lever upp till de krav som ställs i arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Förutom att inspektionerna handlar om att undersöka om det finns brister i arbetsmiljön går de också ut på att stärka arbetsplatsens egen förmåga att förebygga risker.

Regeringen kommer att fortsätta utveckla arbetet med bland annat de myndighetsgemensamma kontrollerna. Men redan nu står det klart att de gemensamma inspektionerna ger ett mervärde jämfört med om myndigheterna enbart skulle driva arbetet mot arbetslivskriminalitet inom den egna linjeorganisationen. 

En mycket efterfrågad förändring från myndigheterna som arbetar mot arbetslivskriminalitet har länge varit större möjligheter att utbyta information. Det är ett arbete som regeringen är på god väg med och har tillsatt en utredning med just det syftet.

Arbetet mot arbetslivskriminaliteten i Västerbotten och hela landet måste fortsätta med full kraft.

Av: Paulina Brandberg (L), jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister, Maria Lindvall (L), gruppledare Liberalerna Umeå, Christina Soldan (L), gruppledare Liberalerna Skellefteå