Hoppa till huvudinnehåll

Arbetet för att förebygga och bekämpa prostitution och människohandel intensifieras

Publicerad

Offren för människohandel är hårt utsatta och brotten är ofta gränsöverskridande. Arbetet med att förebygga och bekämpa prostitution och människohandel är prioriterat för regeringen, både nationellt och i det gränsöverskridande samarbetet.

Mer pengar till uppdrag om arbete mot exploatering, prostitution och människohandel

Jämställdhetsmyndigheten har bland annat uppgiften att på nationell nivå samordna arbetet mot människohandel och utveckla samverkan mellan myndigheter och andra aktörer, liksom med internationella aktörer. Myndigheten ska även främja utvecklingen av förebyggande insatser mot prostitution och människohandel. Jämställdhetsmyndigheten har fått ett tillskott på 1,5 miljoner kronor till ett pågående uppdrag om fortsatt förstärkt arbete mot sexuell exploatering av barn, utnyttjande i prostitution och människohandel som därmed totalt finansieras med 23,5 miljoner kronor 2024. Inom ramen för uppdraget som bland annat bidrar till att säkra stöd och skydd till utsatta fördelar Jämställdhetsmyndigheten till exempel medel till det nationella stödprogrammet (NSP) som drivs av Plattformen Civila Sverige mot Människohandel och till det frivilliga återvändandeprogrammet för offer för människohandel (ÅMP), som genomförs av FN-organet International Organization for Migration (IOM). Det stöd som erbjuds genom programmen är en del av de internationella åtaganden som Sverige har gentemot personer utsatta för människohandel.

Pressmeddelande: Satsningar för att bekämpa människohandel

Förstärkning till arbetet mot människohandel i Östersjöregionen 

Östersjöstaternas råd (CBSS) får ett bidrag på 2,8 miljoner kronor för att stärka arbetet mot människohandel för sexuella ändamål och mot efterfrågan. Kvinnor och flickor utgör den stora majoriteten av offer för människohandel för sexuella ändamål, men utsatta grupper som arbetet ska rikta in sig på inkluderar även ett särskilt fokus på unga och hbtq-personer – en grupp som det saknas kunskap om när det gäller utsatthet och sexuell exploatering i Östersjöregionen. Syftet är både att stärka långsiktiga och strategiska insatser samt att stärka yrkesverksamma som möter utsatta. Östersjöstaternas råd är en mellanstatlig organisation som verkar för samarbete och politisk dialog i Östersjöregionen.

Pressmeddelande: Satsningar för att bekämpa människohandel

Länk: Anti-trafficking – CBSS (Östersjöstaternas råd)

18 miljoner mer till arbetet mot mäns våld mot kvinnor

Regeringen ökar stödet till bland annat kommuner och regioner i arbetet mot mäns våld mot kvinnor, annat våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelserna ges ett tillskott med 18 miljoner kronor att fördela i utvecklingsmedel. Med tillskottet tilldelas länsstyrelserna 46 miljoner kronor för 2024 för utvecklingsarbete och samarbete mellan myndigheter, kommuner, regioner och civilsamhälle för arbete mot mäns våld mot kvinnor, inklusive kommunernas regionkoordinatorer mot prostitution och människohandel.

Pressmeddelande: 18 miljoner mer till arbetet mot mäns våld mot kvinnor

Regeringen satsar 600 miljoner mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld

Att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck är prioriterat inom jämställdhetspolitiken. Regeringen satsar genom jämställdhetspolitiken drygt 600 miljoner kronor under 2024 inom området. Flera myndigheter har genom regleringsbreven fått viktiga uppdrag för att stärka arbetet som kräver långsiktighet och uthållighet. Här finns även bland annat satsningar för att förstärka arbetet mot sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel.

Artikel: Regeringen satsar 600 miljoner mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld

Exempel på utredningar och pågående arbete inom området som även berör exploatering, prostitution och människohandel:

  • Utredning om exitprogram för personer som är utsatta för prostitution

Regeringen har tagit emot betänkandet Ut ur utsatthet (SOU 2023:97) från utredningen om exitprogram för personer som är utsatta för prostitution (Exitutredningen). Utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag på ett exitprogram för vuxna personer som är utsatta för prostitution och människohandel för sexuella ändamål, liksom ett program för barn som är utsatta för sexuell exploatering och människohandel. Betänkandet är på remiss till den 24 maj 2024.  

Pressmeddelande: Paulina Brandberg tar emot förslag på åtgärder för exitprogram för personer som är utsatta för prostitution

Betänkande 2023:97: Ut ur utsatthet

Remiss av SOU 2023:97 Ut ur utsatthet och SOU 2023:98 Sexuellt utnyttjande i pornografiska syften – våldsutsatthet som behöver synliggöras

  • Utredning om sexuellt utnyttjande i pornografiska syften

Regeringen har tagit emot betänkandet från Utredningen Sexuellt utnyttjande i pornografiska syften – våldsutsatthet som behöver synliggöras (SOU 2023:98), om skydd, stöd och vård för personer som har utsatts för övergrepp vid produktion eller distribution av pornografi, Betänkandet är på remiss till den 24 maj 2024.

Betänkande 2023:98: Sexuellt utnyttjande i pornografiska syften

Remiss av SOU 2023:97 Ut ur utsatthet och SOU 2023:98 Sexuellt utnyttjande i pornografiska syften – våldsutsatthet som behöver synliggöras

  • Utredning om Ett starkare straffrättsligt skydd – mot sexuella kränkningar mm

Regeringen har tagit emot betänkandet Ett starkare straffrättsligt skydd – mot sexuella kränkningar, bedrägerier i vissa fall och brott med hatmotiv avseende kön (SOU 2023:80). I betänkandet föreslås bland annat att det straffbara området för köp av sexuell tjänst och koppleri utvidgas till att omfatta sexuella handlingar som utförs på distans. Betänkandet har varit ute på remiss och bereds nu inom Regeringskansliet.   

Betänkande 2023:80: Ett starkare straffrättsligt skydd

  • Delbetänkande från Delegationen mot arbetslivskriminalitet

Regeringen har tagit emot delbetänkande från Delegationen mot arbetslivskriminalitet, Arbetslivskriminalitet. Myndighetssamverkan, en gemensam tipsfunktion, lärdomar från Belgien och gränsöverskridande arbete (SOU 2024:14), rörande myndighetssamverkan, en gemensam tipsfunktion, lärdomar från Belgien och gränsöverskridande arbete. Även exempelvis frågor om människoexploatering tas upp här. Delbetänkandet har skickats ut på remiss till den 20 juni.

Delbetänkande 2024:14: Arbetslivskriminalitet

Remiss av SOU 2024:14 Delbetänkande av delegationen mot arbetslivskriminalitet

Myndighetssamverkan mot arbetslivskriminalitet

Arbetsmiljöverket och åtta andra myndigheter samverkar sedan 2018 för att motverka arbetslivskriminalitet. Det handlar om att stoppa fusk, regelöverträdelser och ren brottslighet i arbetslivet. Arbetet består bland annat av arbetet vid arbetslivskriminalitetscentren och myndighetsgemensamma kontroller. Arbetslivskriminalitet leder till allvarliga samhällsproblem och att människor blir utnyttjade. Arbetslivskriminaliteten gör fusk till en konkurrensfördel så att hederliga företag slås ut och leder till att människor utsätts för människohandel och människoexploatering.

Pressmeddelande: Nio myndigheter fortsätter att samverka mot arbetslivskriminalitet

Vad gäller människoexploatering i arbete och tvångsarbete har regeringen annonserat i det förlängda uppdraget om t.ex. varaktig myndighetssamverkan mot arbetslivskriminalitet att regeringen ska återkomma med ett förnyat uppdrag under kvartal tre 2024. Det förnyade uppdraget ska bland annat beakta förslagen i delbetänkandet (SOU 2024:14) och innebära ett effektivare genomförande av regeringens prioriteringar, bland annat att arbetet ska slå hårdare mot den kriminella ekonomin, organiserad brottslighet i företagsmiljö och människoexploatering genom arbete.

Utredning om stärkt långsiktig styrning av arbetet mot könsrelaterat våld och hedersrelaterat våld och förtryck

Utredningen ska bedöma om det bör införas ett särskilt jämställdhetspolitiskt delmål för att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck, samt – med fortsatt beaktande av att mäns och pojkars våld mot kvinnor och flickor utgör merparten av det könsrelaterade våldet – analysera och föreslå en ny lydelse av det jämställdhetspolitiska delmålet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra (det sjätte delmålet). Utredaren ska också ta fram förslag till en eller två långsiktiga strategier på området för att utveckla och stärka arbetet med att förebygga och motverka fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt och materiellt våld samt hot om våld. Utredningen ska bland annat analysera och lämna förslag på en mer inkluderande målformulering för det nuvarande delmålet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra, där det beaktas att mäns och pojkars våld mot kvinnor och flickor utgör merparten av det könsrelaterade våldet, och där samtidigt minst följande områden omfattas: mäns våld mot kvinnor i nära relationer, kvinnors våld mot män i nära relationer, våld i samkönade relationer och andra hbtqi-relationer, sexuellt våld och utnyttjande i prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Pressmeddelande: Stärkt långsiktig styrning av arbetet mot könsrelaterat våld och hedersrelaterat våld och förtryck 

Dir 2023:117: En stärkt långsiktig styrning av arbetet mot könsrelaterat våld och hedersrelaterat våld och förtryck

Delbetänkande 2024:21: Ett inkluderande jämställdhetspolitiskt delmål mot våld

Åtgärdsprogram för att bekämpa våld och förtryck

Regeringen arbetar intensivt med att ta fram ett nytt åtgärdsprogram för att motverka och bekämpa mäns våld mot kvinnor, annat våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive arbetet mot prostitution och människohandel, som ska gälla 2024–2026.

Laddar...